آدرس :

استان تهران ، جاده کرج شهریار، هفت جوی ،کوی ماهان اول ، پلاک 10

کدپستی :761519-31676

صندوق پستی : شهریار 1135-33515

آدرس شرکت ساختار یاتاقان سایا

شماره تماس های شرکت ساختار یاتاقان سایا

شماره های تماس

تلفن : 46800189-021

فکس : 46800393-021

تلفن همراه : 4331523-0912

0939-4132454

ایمیل های شرکت ساختار ساتاقان سایا